gfsdgfdsfdsfddddddddddddddddddddddddddd

Γεωθερμία

 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα και αέρα – νερού χρησιμοποιούν ως δεξαμενή άντλησης και απόρριψης θερμότητας τον εξωτερικό αέρα περιβάλλοντος. Σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες η λειτουργία τους επηρεάζεται αισθητά με αποτέλεσμα να μειώνεται ο βαθμός απόδοσης τους και να αυξάνεται η ενεργειακή τους κατανάλωση. Οι εγκαταστάσεις γεωθερμικών αντλιών θερμότητας δεν αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς καθώς βασίζονται στην εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους το οποίο και χρησιμοποιούν ως δεξαμενή θερμότητας. Με τον όρο γεωθερμία, εκτός του υπεδάφους, συμπεριλαμβάνεται και η εκμετάλλευση όλων των δυνατών υδάτινων πόρων όπως το θαλασσινό νερό, το νερό λίμνης ή ποταμού ακόμα και το νερό μίας υδρογεώτρησης.

Οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα δίκτυα κλειστού και ανοιχτού κυκλώματος. Τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος με τη σειρά τους, ανάλογα με την τοποθέτηση των εξωτερικών κυκλωμάτων κατηγοριοποιούνται σε οριζόντια και κατακόρυφα.

Οριζόντιο κλειστό κύκλωμα

Η εκμετάλλευσης της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους πραγματοποιείται από τον γεωθερμικό εναλλάκτη ο οποίος τοποθετείται σε  βάθος περί το 1,5 m. Η απόδοση του γεωθερμικού εναλλάκτη κυμαίνεται μεταξύ 20 – 35 W/m2 και εξαρτάται από την σύσταση του υπεδάφους. Το οριζόντιο κλειστό κύκλωμα είναι σχετικά εύκολο και οικονομικό να τοποθετηθεί και έχει μικρό χρόνο απόσβεσης. Δεν προτείνεται για βραχώδη υπεδάφη καθώς οι εκσκαφικές χωματουργικές εργασίες είναι δαπανηρές και φυσικά προϋποθέτει την ύπαρξη του απαραίτητου περιβάλλοντα χώρου για τη κάλυψη των φορτίων κλιματισμού.

Κατακόρυφο κλειστό κύκλωμα

Η εκμετάλλευσης της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους πραγματοποιείται από τον γεωθερμικό εναλλάκτη ο οποίος τοποθετείται εντός γεωτρήσεων βάθους 60 – 100 m και πληρώνεται με θερμοαγώγιμο μίγμα για τη συναλλαγή θερμότητας. Η απόδοση του γεωθερμικού εναλλάκτη κυμαίνεται μεταξύ 40 – 70 W/m ενώ απαραίτητη προυπόθεση είναι η απόσταση των γεωτρήσεων να είναι τουλάχιστον 5 m. Το κόστος ανόρυξης των γεωτρήσεων αυξάνει το χρόνο απόσβεσης μιας τέτοιας εγκατάστασης σε σύγκριση με ένα οριζόντιο κλειστό κύκλωμα. Προτείνεται για βραχώδη εδάφη και σε περιπτώσεις όπου η δυνατότητα εκμετάλευσης του περιβάλλοντα χώρου είναι περιορισμένη.

Ανοιχτό κύκλωμα

Στις γεωθερμικές εγκαταστάσεις ανοιχτού κυκλώματος πραγματοποιείται η εκμετάλλευση υπεδαφικών και επιφανειακών υδάτινων πόρων για την απόρριψη και άντληση θερμότητας. Μετά τη θερμική τους εκμετάλλευση οι υδάτινοι πόροι επιστρέφονται στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαραίτητη προύπόθεση για τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων είναι η διαρκής και σταθερή παροχή νερού. Στη περίπτωση των υδρογεωτρήσεων το βάθος ανόρυξης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 m καθώς μετά απαιτούνται μεγάλα ποσά ενέργειας για την άντληση νερού.